1.jpg

ประโยคเดิมของไผ่
มีวิธีมากมายในการแก้ปัญหา ที่ไม่ใช่การใช้ความรุนแรงกับคนที่ไม่มีทางสู้
有很多解决问题的办法,而不是对手无寸铁的人使用暴力。
มี(mī) 有
วิธี(wi-tī) 方法
มากมาย(màg-māi) 很多
ใน(nāi) 里
การแก้ปัญหา(gān-gè-bān-hā) 解决问题
ที่(tì) 连接词,引出后面的内容
ไม่ใช่(mài-cài) 不是
การใช้ความรุนแรง(gān-cāi-kuām-lūn-lēng)
使用暴力
กับ(gǎb) 和
คนที่ไม่มีทางสู้(kōn-tì-mài-mī-tāng-sù) 类似的意思是“手无寸铁的人”

มีวิธีมากมายในการแก้ปัญหา ที่ไม่ใช่การใช้ความรุนแรงกับคนที่ไม่มีทางสู้

2.jpg

标签: 泰语

添加新评论