1.jpg

ประโยคเดิมของแพนเค้ก
การเริ่มต้นวันใหม่ มีอะไรให้ตื่นเต้นเสมอ ... มองท้องฟ้า แล้วหายใจลึกๆ
开始新的一天,有什么让我们一直兴奋呢?望着天空,然后深呼吸。
การเริ่มต้น(gān-lèm-dòn) 开始(名词)
วันใหม่(wān-mǎi) 新的一天
มี(mī) 有
อะไร(ǎ-lāi) 什么
ให้(hài) 让
ตื่นเต้น(děn-dèn) 兴奋
เสมอ(sā-mé) 一直
มอง(mōng) 望
ท้องฟ้า(tong-fa) 天空
แล้ว(liao) 然后
หายใจลึกๆ(hái-zāi-le-le) 深呼吸

การเริ่มต้นวันใหม่ มีอะไรให้ตื่นเต้นเสมอ ... มองท้องฟ้า แล้วหายใจลึกๆ

2.jpg

标签: 泰语学习

添加新评论