1.jpg

ประโยคเดิมของซี
มันจะhappy เกินไปนะคุณภรรยา เวลาไม่มีสามีไปด้วย
没有老公一起去的时候,开心过头了哦,老婆大人。
มัน(mān) 它
จะ(zǎ) 将
happy(heb-bì) 开心
...เกินไป(gēn-bāi) 太过...
นะ(na) 常用句末语气词
คุณ(kūn) 小姐、先生
ภรรยา(pān-lā-yā) 妻子
เวลา...(wē-lā) ...的时候
ไม่มี(mài-mī) 没有
สามี(sá-mī) 丈夫
ไป(bāi) 去
ด้วย(duài) 一起

มันจะhappy เกินไปนะคุณภรรยา เวลาไม่มีสามีไปด้วย

2.jpg

标签: 泰语学习

添加新评论