猜也蓬府
ชัยภูมิมี
ชัยภูมิมี

1.png

ชัยภูมิ (เดิมสะกดว่า ไชยภูมิ์)[3] เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย แต่หากแบ่งตามภูมิศาสตร์ ชัยภูมิจะจัดอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันตก ร่วมกับจังหวัดเลย และนครราชสีมา หากแบ่งตามลักษณะภูมิอากาศจะจัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และแบ่งตามแบบเขตการปกครองจะจัดอยู่ในกลุ่มภาคอีสานตอนล่าง
ชัยภูมิมีพื้นที่ภูเขามากทางด้านตะวันตก อาทิ ภูเขียว ภูพังเหย ภูกระแต โดยมีภูแลนคาทางตอนกลางของจังหวัด ส่วนภูตะเภา ภูผาแดง และภูเม็งอยู่ทางตะวันออก มีภูเขาเตี้ยทอดยาวจากทางใต้ถึงตอนกลางอีกด้วย อำเภอที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดคือ หนองบัวแดง

Chaiyaphum(以前称为Chai Phum)[3]是泰国东北部下部的一个省,但如果按地理位置划分猜也蓬位于西部的东北部。与黎府一起和那空叻差如果按气候条件划分,则归为东北东北部。并根据行政区划划分划分为东北下部组
猜也蓬(Chaiyaphum)西部有很多山区,例如富侨,富攀海,富角山,省中部是富兰卡,东部是富塔普,富达丹和富蒙。也有从南部延伸到中间的矮山。树木最多的地区是Nong Bua Daeng。

2.png

พื้นที่ราบในฝั่งแม่น้ำ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 180 – 300 เมตร ได้แก่บริเวณพื้นที่ราบเรียบ ความลาดเอียงของพื้นที่อยู่ระหว่างร้อยละ0 - 2 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณร้อยละ 13 ได้แก่พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำชีในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจัตุรัส อำเภอเนินสง่า บริเวณนี้จะเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง

河岸上的平原地区海拔为180-300米,即平原地区。该地区的坡度在0-2%之间,面积约为13%,即Muang Chaiyaphum区的赤河平原。孔沙旺区班夸区Bamnet Narong区,Square区,Noen Saeng区该地区将是洪泛区。

พื้นที่ลูกคลื่นลอนต่ำ อยู่ตอนกลางของพื้นที่จังหวัด เป็นแนวยาวตามทิศเหนือ-ใต้ ตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงประมาณ 300 – 500 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางได้แก่ พื้นที่บางส่วนในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอบ้านเขว้า อำเภอแก้งคร้อ อำเภอเทพสถิต อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์และอำเภอบ้านแท่น

低波区域位于省级区域的中间。是纵向南北方向沿东帕耶日元山脉它的海拔高度约为300-500米,包括Mueang Chaiyaphum区的某些地区Nong Bua Rawe区班夸区Kaeng Khro区Thep Sathit区Bamnet Narong区Kasetsombun和Ban Than区

3.jpg

พื้นที่สูงและภูเขา สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลอนลึกและภูเขา ในเขตเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงตั้งแต่ 500 – มากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของอำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอคอนสาร อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอภูเขียว อำเภอแก้งคร้อ อำเภอภักดีชุมพล อำเภอซับใหญ่ และพื้นที่ทางตอนเหนือของอำเภอเมืองชัยภูมิ

จุดสูงสุดของจังหวัดชัยภูมิ คือ ภูเขาโป่งทองหลาง มีความสูง 1,336 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ในเขตพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง

เขื่อนที่สำคัญแก้ไข

เขื่อนจุฬาภรณ์

เขื่อนลำปะทาว

อ่างเก็บน้ำช่อระกา

อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร

อ่างเก็บน้ำลำคันฉู

บึงละหาน

แหล่งน้ำที่สำคัญแก้ไข

แม่น้ำชี

ห้วยลำปะทาว

ลำน้ำเซิน

ลำน้ำพรม

ลำปะทาว

ลำคันฉู

ลำน้ำพองเล็ก

4.jpg

高地和山脉大部分地形崎不平。在东帕延山脉地区它们位于海拔500到1000米以上,包括Nong Bua Rawe区,Thep Sathit区,Khon San区,Kasetsabun区的某些地区。Nong Bua Daeng区Phu Khiao区Kaeng Khro区Phakdi Chumpon区,Sub Yai区和Mueang Chaiyaphum区的北部

猜也蓬府的最高点是傍通浪山,海拔1336米。在农布大恩区地区

重要水坝

朱拉邦大坝

林霸潮水坝

乔拉卡水库

班碧水库

林汗竹水库

布恩拉罕

主要水资源

池河

怀林扒婆

儿子河

地毯河

林霸涛

关中树干

南丰溪

แต่เดิมเมืองชัยภูมิก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยสันนิษฐานว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยทวารวดี โดยเมืองชัยภูมินั้นถือเป็นเส้นทางการเผยแพร่วัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางเข้าสู่ภาคอีสาน ปรากฏหลักฐานจากใบเสมาบ้านกุดโง้งในอำเภอเมือง และใบเสมานครกาหลงที่อำเภอคอนสวรรค์ และมีกลุ่มประชาชนชาวญัฮกุรซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็นชนเผ่าเดียวกับชาวมอญโบราณสมัยทวารวดีอาศัยอยู่ทางขอบสันเขาตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ในเวลาต่อมาเมื่ออิทธิพลทวารวดีเสื่อมลง อิทธิพลของขอมก็เข้ามาแทน ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับจังหวัดอื่น ๆ ของอีสานใต้ในเวลานั้น ดังปรากฏหลักฐาการสร้างปราสาทขอม เช่น ปรางค์กู่ในเขตอำเภอเมือง ปรางค์กู่บ้านแท่นในเขตอำเภอบ้านแท่น กู่แดงในอำเภอบ้านเขว้า เป็นต้น ส่วนในสมัยสุโขทัยนั้นสันนิษฐานว่าชัยภูมิน่าจะเป็นเมืองหนึ่งที่สุโขทัยครอบครองอีกด้วย

素可泰王国成立之前的猜也蓬市,自德瓦拉瓦蒂时期起就具有悠久的历史,柴Cha蓬被认为是德瓦拉瓦蒂文化从中部地区向伊桑地区的传播途径。来自Muang区的Bai Sema Ban Kut Ngong的证据和孔沙旺区的白三马·纳空·加隆贾库尔(Jhakur)有一群人,他们假定这可能与古孟人德瓦拉瓦蒂(Dvaravati)居住在该省西南山脊上的部落相同后来,当德瓦拉瓦蒂的影响恶化时高棉的影响力取代了。当时具有与南部伊桑其他省相同的特征如图所示,建造高棉城堡的原则例如,Muang Prang Ku区的Prang Ku,Ban Thaen,Ban Khwao区的Ban Than Ku Daeng区等。在素可泰时期,人们认为猜也蓬也可能是素可泰占领的城市之一。

5.jpg

สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สันนิษฐานว่าบริเวณจังหวัดชัยภูมิมีประชากรลาวเข้ามาอาศัยอยู่ และมีการสร้างพระธาตุหนองสามหมื่น ซึ่งอยู่บริเวณตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียวปัจจุบัน โดยมีลักษณะแบบศิลปะล้านช้าง ล้านนา และอยุธยา โดยสร้างในสมัยพระไชยเชษฐาธิราชผู้ครองเมืองลาวในยุคนั้น ในเวลาต่อมาเมืองชัยภูมิปรากฏในทำเนียบแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าเป็นเมืองขึ้นกับเมืองนครราชสีมา แต่ต่อมาผู้คนได้อพยพออกไปตั้งหลักแหล่งทำมาหากินที่อื่น ในสมัยธนบุรี พระเจ้าตากสินหรือพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพมาปราบก๊กเจ้าพิมาย ซึ่งมีกรมหมื่นเทพพิพิธเป็นหัวหน้าก๊ก ตั้งมั่นอยู่ที่เมืองพิมายและต่อมาได้ ยึดเมืองนครราชสีมาเป็นที่ตั้งมั่น เจ้าพิมายให้พระยาวรวงษาธิราชคุมทัพไปตั้งรับเพื่อตีสกัดทัพพระเจ้าตากสินที่ด่านขุนทดและถูกกองทัพ พระเจ้าตากสินตีจนแตกพ่ายในที่สุดในกรณีศึกครั้งนี้อาจารย์คำผู้นำหมู่บ้านสี่มุมได้นำชาวบ้านเข้าสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าตากสินและขออาสาเป็น กองกำลังร่วมสู้รบในกองทัพหลวงด้วย พระเจ้าตากสินทรงยินดีรับไว้และให้เป็นกองกำลังเข้าตีด่านจอหอจนแตกพ่ายสามารถยึดเมืองพิมายและเมือง นครราชสีมาคืนมาได้ในครั้งเข้าตีด่านจอหอ กองกำลังของบ้าน สี่มุมโดยการนำของอาจารย์คำได้แสดงความสามารถในการรบอย่างกล้าหาญ เข้มแข็งเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าตากสินเป็นอย่างมาก เมื่อเสร็จการศึกสงครามจึงได้ปูนบำเหน็จความชอบให้อาจารย์คำเป็น “พระนรินทร์สงคราม” ยกฐานะบ้านสี่มุมขึ้นเป็น “เมืองสี่มุม” (ในเขตอำเภอจัตุรัส ในจังหวัดชัยภูมิปัจจุบัน) ให้ปกครองเมืองสี่มุมให้ขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมา เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 1 หมื่นอร่ามกำแหง หรือนายภูมีชาวเมืองนครไทยซึ่งเป็นคนเชื้อสายหลวงพระบาง ได้เข้ามาตั้งบ้านแปงเมืองในเขตพื้นที่บริเวณอำเภอคอนสารในปัจจุบัน และขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร ในสมัยรัชกาลที่ 2 ปี พ.ศ. 2352 ในเขตอำเภอภูเขียว และเกษตรสมบูรณ์ มีชุมชนลาวเวียงจันทน์อพยพ คือหลวงไกรสิงหนาท ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร และเมื่อปี พ.ศ. 2360 "นายแล" ข้าราชการสำนักเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทน์ได้อพยพครอบครัวและบริวารเดินทางข้ามลำน้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านหนองน้ำขุ่น (หนองอีจาน) ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน

大城府时代作为首都猜猜府有一个老挝人口居住。并建成了那农农三万在班庆街道地区富侨区礼物它具有兰X,兰纳和大城府艺术风格的特征,建于当时统治老挝城市的帕柴·切塔希拉特(Phra Chai Chetthathirat)统治时期。Chaiyaphum后来作为对那空叻差的依赖而出现在纳莱大帝王室中,但后来人们撤离到其他地方定居。在吞武里时期,他信国王或克朗吞武里国王组建了一支军队,击败了昭披迈王国。以克罗姆·蒙·特皮皮特(Krom Muen Thepipit)为王国首位于披迈及以后占领呵叻府作为据点昭披迈(Chao Phimai)让帕尧·费隆萨拉特(Phra Yao Phrungsathirat)接管军队,以便在丹坤屯(Tan Khun Thot)阻挡他信军队并遭到军队的打击。在这场战斗中,四角村的领导人康师傅率领村民向他信国王投降,并要求自愿加入。部队还参加了皇家军的战斗。达信很高兴收到它,并作为击中检查站的力量直到突破被打破,能够占领披迈和这座城市。Nakhon Ratchasima到达检查站时被退回房子的力量由阿贾恩·坎(Ajarn Kham)领导的四个角落显示了他们勇敢战斗的能力。强大而非常讨人喜欢的国王战争结束时,他奖励阿贾恩·坎(Ajarn Kham) “ Phra Narin Songkhram”将房子的四个角落的地位提高到“四个角落”(在广场区在目前的猜也蓬府),直接将城市的四个角落管理到那空叻差踏进Rattanakosin时代在国王拉玛一世统治期间或者Phumee先生,他是琅勃拉邦血统的那空府泰国人今天已进入孔山区的邦庞孟然后直接去曼谷在拉玛二世国王2352年在富吉奥区和Kasetsomboon老挝万象社区已撤离是Luang Krai Singhanat万象朝安王朝官僚“莱先生”直接前往曼谷,并于1817年撤离了穿越湄公河的一家人和家人,定居在当地的班农南坤(Nong Eichan)。现在的呵叻府宋能区

ต่อมาในปี พ.ศ. 2362 เมื่อมีคนอพยพเข้ามาอยู่มาก นายแลก็ได้ย้ายชุมชนมาตั้งใหม่ที่บ้านโนนน้ำอ้อม บ้านชีลอง ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 6 กิโลเมตร นายแลได้เก็บส่วยผ้าขาวส่งไปบรรณาการเจ้าอนุวงศ์จนได้รับบำเหน็จความชอบแต่งตั้งเป็น "ขุนภักดีชุมพล" ในปี พ.ศ. 2365 นายแลได้ย้ายชุมชนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากที่เดิมกันดารน้ำ มาตั้งใหม่ที่บริเวณบ้านหลวงซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหนองปลาเฒ่ากับหนองหลอด (เขตอำเภอเมืองชัยภูมิปัจจุบัน) และได้หันมาขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมา และส่งส่วยทองคำถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ยอมขึ้นต่อเจ้าอนุวงศ์อีกต่อไป พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ายกบ้านหลวงขึ้นเป็น เมืองชัยภูมิ และแต่งตั้งขุนภักดีชุมพล (แล) เป็น "พระยาภักดีชุมพล" เจ้าเมืองคนแรก

2362年晚些时候,那里有很多移民。Lae先生将社区搬到了距离Chaiyaphum镇6公里的Ban Cheelong的Ban Non Nam Aom的新地方。Lae先生在2365年推出了“ Khunpakdee Chumpon”,再次转移了社区。因为原来的地方太干了在Ban Luang建立一个新区域,位于Nong Pla Thao和Nong Loong之间(目前是Mueang Chaiyaphum区),并已直接转到那空叻差并向拉玛九世国王je下致以崇高的敬意,因此,拉玛九世国王je下将班琅(Ban Luang)升任至猜也蓬(Chaiyaphum),并任命坤·蓬德·楚蓬(Lae)成为第一任总督“ Phraya Phakdi蓬勃”。

6.png

ต่อมาเจ้าอนุวงศ์ได้ก่อการกบฏ ยกทัพเข้ามาหมายจะตีกรุงเทพมหานคร โดยหลอกหัวเมืองต่าง ๆ ที่เดินทัพมาว่าจะมาช่วยกรุงเทพมหานครรบกับอังกฤษ จนกระทั่งเจ้าอนุวงศ์สามารถยึดเมืองนครราชสีมาได้เมื่อปี พ.ศ. 2369 ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้นต่อมาเมื่อความแตก เจ้าอนุวงศ์ได้กวาดต้อนชาวเมืองนครราชสีมาเพื่อนำไปยังเมืองเวียงจันทน์

เมื่อไปถึงทุ่งสัมฤทธิ์ หญิงชายชาวเมืองที่ถูกจับโดยการนำของคุณหญิงโม ภรรยาเจ้าเมืองนครราชสีมา ได้ลุกฮือขึ้นต่อสู้ พระยาภักดีชุมพล(แล) เจ้าเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าเมืองใกล้เคียงได้ยกทัพออกไปสมทบกับคุณหญิงโม ตีกระหนาบทัพเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์จนแตกพ่ายไป ฝ่ายกองทัพลาวส่วนหนึ่งล่าถอยจากเมืองนครราชสีมาเข้ายึดเมืองชัยภูมิไว้และเกลี้ยกล่อมให้พระยาภักดีชุมพลเข้าร่วมเป็นกบฏด้วย แต่พระยาภักดีชุมพลไม่ยอม เจ้าอนุวงศ์เกิดความแค้นจึงจับตัวพระยาภักดีชุมพลมาประหารชีวิตที่บริเวณใต้ต้นมะขามใหญ่ริมหนองปลาเฒ่า ซึ่งต่อมาชาวชัยภูมิได้ระลึกถึงคุณความดีที่ท่านมีความซื่อสัตย์และเสียสละต่อแผ่นดิน จึงได้พร้อมใจกันสร้างศาลขึ้น ณ บริเวณนั้น ปัจจุบันทางราชการได้สร้างศาลขึ้นใหม่เป็นศาลาทรงไทยชื่อว่า "ศาลาพระยาภักดีชุมพล (แล)" มีรูปหล่อของท่านอยู่ภายใน เป็นที่เคารพกราบไหว้และถือเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัด ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิประมาณ 3 กิโลเมตร

后来赵阿奴王开始叛乱部队通过欺骗游行前往帮助曼谷与英国作战的城市来攻击曼谷。直到Chao Anuwong能够在2369年占领那空拉差西玛(Nakhon Ratchasima)城之前,恰在Phra Nang Klao国王统治期间。以后什么时候Chao Anuwong已从Nakhon Ratchasima强行带走人们将其带到万象。

到达通·苏姆里特(Thung Sumrit)后,一名女子,一名来自城市的男子,被那空叻差(Nakhon Ratchasima)统治者的妻子坤英莫(Khun Ying Mo)逮捕,与柴耶弗(Chaiyaphum)州长Phraya Phakdi Chumpon(Lae)站在一起。与附近的领主一起组建了一支军队,加入了Khun YingMo。在万象打打Chao Anouvong的军队,直到他们被击碎。老挝军队的一部分从那空叻差(Rakhsima)撤退,俘虏了查亚蓬(Chaiyaphum),并说服了帕耶·帕克迪(Praya Phakdi Chumpon)加入叛乱。但是Phraya Phakdi Chumpon拒绝了Chao Anouwong被激怒并捕获了Phraya Phakdi Chumpon,并在Nong Pla Tao附近的大罗望子树下的区域处决。后来,Chaiyaphum人们想起了他诚实并被奉献给土地的美德。因此,连同在该地区建立法院的意图,政府现在已经建立了一个新的法院,泰式亭子名为“ Sala Phraya Phakdi Chumpon(Lae)”里面有他的雕像它被尊崇为该省神圣的圣所之一。距猜也蓬市政厅约3公里

7.jpg

ในปี พ.ศ. 2440 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองราชอาณาจักร โดยการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล ให้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานเดียว เมืองในจังหวัดชัยภูมิ จึงเข้าอยู่ในมณฑลนครราชสีมา ต่อมาในสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงรูปการปกครองประเทศครั้งใหญ่ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกเขตการปกครองแบบ “เมือง” ทั่วราชอาณาจักร แล้วตั้งขึ้นเป็น “จังหวัด” แทน เมืองชัยภูมิ, เมืองภูเขียว และเมืองสี่มุม (จัตุรัส) จึงรวมกันกลายเป็นจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้บริเวณเมืองชัยภูมิจัดตั้งเป็นอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยสามารถสรุปการยุบหัวเมืองต่าง ๆ ได้ดังนี้ เมืองสี่มุมของพระยานรินทรสงคราม ปัจจุบัน คืออำเภอจัตุรัส บำเหน็จณรงค์ เทพสถิต ซับใหญ่ หนองบัวระเหว เนินสง่า ส่วนเมืองภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ของพระไกรสิหนาท ปัจจุบันคือ อำเภอภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ บ้านแท่น แก้งคร้อ หนองบัวแดง ภักดีชุมพล ส่วนเมืองคอนสารของหมื่นอร่ามกำแหง ปัจจุบันคืออำเภอคอนสาร ซึ่งเคยเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอภูเขียว และเมืองชัยภูมิของพระยาภักดีชุมพล ปัจจุบันคืออำเภอเมือง อำเภอบ้านเขว้า อำเภอคอนสวรรค์ โดยทั้งหมดในปัจจุบันรวมกันเป็นจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิมีเขตติดต่อกับจังหวัดเพื่อนบ้านหลายจังหวัด ได้แก่ ทิศเหนือ ติดกับเพชรบูรณ์และขอนแก่น ทิศตะวันออกติดกับขอนแก่นและนครราชสีมา ทิศตะวันตกติดกับเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี และทิศใต้ติดกับจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิในด้านภูมิศาสตร์อยู่ในเขตอีสานตะวันตกร่วมกับเลยและนครราชสีมา ในด้านอุตุนิยมวิทยาอยู่ในเขตอีสานตอนบน และในด้านการปกครองอยู่ในเขตอีสานตอนใต้

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 34 เทศบาลตำบล และ 107 องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้

อำเภอเมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

เทศบาลตำบลลาดใหญ่

เทศบาลตำบลชีลอง

เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอเกษตรสมบูรณ์

เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์

เทศบาลตำบลบ้านเป้า

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

อำเภอแก้งคร้อ

เทศบาลตำบลแก้งคร้อ

เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม

เทศบาลตำบลหนองสังข์

อำเภอคอนสวรรค์

เทศบาลตำบลคอนสวรรค์

อำเภอคอนสาร

เทศบาลตำบลคอนสาร

เทศบาลตำบลห้วยยาง

เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย

อำเภอจัตุรัส

เทศบาลตำบลจัตุรัส

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก

เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

อำเภอเทพสถิต

เทศบาลตำบลเทพสถิต

อำเภอบ้านเขว้า

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลตลาดแร้ง

เทศบาลตำบลลุ่มลำชี

อำเภอบ้านแท่น

เทศบาลตำบลบ้านแท่น

เทศบาลตำบลบ้านเต่า

อำเภอบำเหน็จณรงค์

เทศบาลตำบลบ้านเพชร

เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์

อำเภอภูเขียว

เทศบาลตำบลภูเขียว

เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว

เทศบาลตำบลบ้านแก้ง

เทศบาลตำบลธาตุทอง

อำเภอหนองบัวระเหว

เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว

เทศบาลตำบลห้วยแย้

เทศบาลตำบลโคกสะอาด

อำเภอหนองบัวแดง

เทศบาลตำบลหนองบัวแดง

เทศบาลตำบลหลวงศิริ

8.png

ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดชัยภูมิมีขนาดเศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัด 53,278 ล้านบาท มีผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปี 55,665 ต่อคนต่อปี อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.9 และคาดว่าในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดชัยภูมิจะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัด 60,248 ล้านบาท หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปี 63,079 บาทต่อคนต่อปี หรือมีอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 13.1 (รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 3/2560)

การจ้างงานมีจำนวนคนงานทั้งสิ้น 23,623 คน อำเภอที่มีการจ้างงานมากที่สุดคือ อำเภอจัตุรัส 7,801 คน รองลงมาคือ อำเภอเมืองชัยภูมิ 4,269 คน อำเภอแก้งคร้อ 3,704 คน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2,274 คน อำเภอภูเขียว 1,557 คน ตามลำดับ ประเภทอุตสาหกรรมที่จ้างงานมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีข้อมูลในทำเนียบโรงงานทั้งสิ้น 32 โรงงงาน มีการจ้างงานทั้งสิ้น 17,917 คน คิดเป็นร้อยละ 75.84 ของแรงงานทั้งหมด

สำหรับแหล่งที่ตั้งสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาจากความหนาแน่นของโรงงาน ขนาดเงินลงทุน และจำนวนการจ้างงาน ได้แก่

อำเภอเมือง เป็นพื้นที่ที่มีโรงงานตั้งอยู่หนาแน่นมากเป็นอันดับ 1 และมีจำนวนการจ้างงานสูงเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดชัยภูมิ

9.png

อำเภอจัตุรัส มีจำนวนโรงงานตั้งอยู่หนาแน่นเป็นอันดับ 2 มีจำนวนการจ้างแรงงานสูงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด และมีเงินทุนภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดชัยภูมิ การจ้างแรงงานที่สูงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดเป็นการจ้างงานในประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ

อำเภอแก้งคร้อ เป็นแหล่งที่ตั้งสำคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมถักทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นพื้นที่ที่มีการจ้างแรงงานสูงเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดชัยภูมิ

อำเภอภูเขียว เป็นแหล่งที่ตั้งสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตร (น้ำตาลทราย) ผลิตเอทานอล การผลิตกระแสไฟฟ้า และการผลิต PARTICLE BOARD มีเงินทุนภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดชัยภูมิ

อำเภอบำเหน็จณรงค์และอำเภอหนองบัวระเหว เป็นแหล่งที่ตั้งสำคัญของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง อำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นแหล่งที่ตั้งเหมืองโปแตชของโครงการอาเซียน

ส่วนในพื้นที่ของอำเภอที่เหลือ คือ คอนสวรรค์ บ้านเขว้า เกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง เทพสถิต บ้านแท่น คอนสาร ภักดีชุมพล เนินสง่า และอำเภอซับใหญ่ แม้สถานภาพปัจจุบันจะบ่งชี้ว่ามีธุรกรรมอุตสาหกรรมตั้งอยู่เบาบาง แต่มีหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่เข้มข้น เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สิ่งถักทอ ในอำเภอคอนสวรรค์ บ้านเขว้า เนินสง่า เทพสถิต[4]

标签: 泰语学习

添加新评论