1.jpg

มื้อกลางวัน ก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆ ก็แฮปปี้แล้ว
午餐有好吃的粿条,就很开心了。
มื้อกลางวัน(me-glang-wan) 午餐
กลางวัน(glang-wan) 白天
ก๋วยเตี๋ยว(guai-diao) 粿条
อร่อยๆ(a-loi-a-loi) 好吃
ก็(go) 就
แฮปปี้(heb-bi) 开心
แล้ว(liao) 了

มื้อกลางวัน ก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆ ก็แฮปปี้แล้ว

2.jpg

标签: 泰语

添加新评论